سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی حصاری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
بهداد شکرالهی یانچشمه –
فریده طباطبایی یزدی –
رضا گیمدیل –

چکیده:

دراین پژوهش سویه های خالص کشت باسیلوس سرئوس به عنوان یک باکتری گرم مثبت و شاخص ایجاد کننده مسمومیت غذایی که درآزمایشگاه میکروبیولوژی ایزوله وخالص سازی گردید تهیه شد و سپس اثر اسانس روغنی خوشاریزه طی یک دوره رشد ۱۴ ساعته براساس روش MBC ٚ MIC مورد ارزیابی قرارگرفت برای این منظور سطوح غلظت شامل ۱۲۵ و ۲۵۰ و ۴۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ppm انتخاب گردید نتایج بدست آمده نشان داد که اسانس روغنی خوشاریزه درهر ۵ سطح غلظتی به طور معنی داری برمیزان رشد باکتری باسیلوس سرئوس اثر داشته است که افزایش غلظت اسانس سبب تشدید خاصیت ضد باکتریایی آن شد همچنین مشخص شد که این عصاره درغلظت های کم خاصیت باکتریواستاتیکی بازدارندگی از رشد دارد امابا افزایش غلظت و درغلظت ۲۰۰۰ppm این عصاره اثر کشندگی باکتریوسیدال برروی باسیلوس سرئوس دارد.