سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین جلالی –
سیما مشایخ –

چکیده:

دراین تحقیق اثرضدمیکروبی اسانس بذرهای شوید و گشنیز برروی سه میکروارگانیسم بیماری زای غذایی یعنی استافیلوکوکوس اورئوس PTCC1431اشرشیاکلی ATCC35218 0157:H7 سالمونلاتیفی موریوم ATCC14028 بررسی شد و میزان کمترین غلظت بازدارنده MIC و کمترین غلظت کشنده MBC این اسانس ها نیز تعیین گردید برای این منظور ۶ سطح غلظت از هراسانس شامل ۴۰۰۰و۱۰۰۰و۱۲۵۵۵۰۰و۲۵۰PPM انتخاب گردید جهت کشت میکروبی ازازمایش حساسیت رقت درمحیط مایع و محیطهای کشت مولرهینتون اگار و براث استفاده شد نتایج نشان داد که استافیلوکوکوس و اورئوس حساسترین و سالمونلاتیفی موریوم مقاومترین باکتری به دو اسانس بودند. اسانس بذر گشنیز نسبت به اسانس بذرشوید بازدارندگی بیشتری ببرباکتریهای گرم منفی داشت