سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا علیشاهی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
محمود ذکایی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
حسین عشقی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
ابوالفضل درودی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

چکیده:

به منظور بررسی توانایی رنگبری قارچ Trametes hirsuta از گروه قارچهای ایجادکننده پوسیدگی سفید در گیاهان، این قلرچ در محیط مایع در حضور رنگ صنعتی Remazol Black5 در غلظتهای ۲۵ppm و ۵۰ppm و ۷۰ppm کشت داده شد. طیف جذبی محیط کشت فیلتر شده و جدا شده از قارچ در ۴ نوبت و بعد از گذشت ۸ ، ۱۶ ، ۲۴ ، ۳۲ روز از زمان کشت، توسط دستگاه اسپکتروفتومتری مورد بررسی قرار گرفت. محاسبات آماری نشان داد با گذشت زمان و افزایش روزهای کشت، میزان حذف رنگ (Removal Efficiency) افزایش یافت. همچنین مشخص شد میزان حذف رنگ، توسط آنزیمهای قارچی با افزایش غلظت رنگ کاهش می یابد. علاوه بر آن مشخص شد افزایش غلظت باعث کاهش رشد میسلیوم قارچی میشود که نشان دهنده سمیت رنگ در غلظتهای بالای این رنگ برای قارچ مورد نظر است.