سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم حسنی – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
امیر حق دوست – کارشناسان ارشد علوم و صنایع غذایی
نگین نصیری –

چکیده:

این پژوهش با هدف ارزیابی خاصیت انتی اکسیدانی عصاره های متانلی گل گیاه گاو زبان و برگ گیاه کاکوتی و مقایسه ان با عصاره های متانلی چای سبز و سیاه انجام شد ابتدا عصاره ها تهیه و جهت اندازه گیری ترکیبات فنلی از روش فولین سیو کالتو و برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی از دو روش اندازه گیری به دام اندازی رادیکال آزاد DPPH و مهار اکسیداسیون لینولییک اسید در سیستم بتاکاروتن لینولییک اسید استفاده گردید نتایج نشان داد چای سبز ۳۲/۴۵±۱/۷۷meq/g بیشترین ترکیبات فنلی را برحسب گالیک اسید نسبت به سایر تیمارها دارا می باشد از مقایسه میزان IC50 تیمارها مشخص گردید عصاره های چای سبز سیاه و BHT نسبت به عصاره های کاکوتی و گل گاو زبان موثرتر عمل نموده اند نتایج آزمون مهار اکسیداسیون لینولییک اسید نشان داد میزان فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های گیاه گاو زبان و کاکوتی حتی در غلظت ۱۰ برابر نسبت به سایر تیمارها ضعیف تر عمل کرده است.