سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احدالله فاضلی اولادی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
علی بستامی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
طاهر فرهادی نژاد – عضو هیئت علمی منابع طبیعی لرستان
سیدوحید شاهرخی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادخرم آباد

چکیده:

تشکیل سیلیس درمحدوده مورد مطالعه بصورت دیرزاد اپی ژنتیک است و مشاهدات و مطالعات ازمایشگاهی و صحرایی بطور قاطع نقش فعالیت های گرمابی هیدروترمال را درتشکیل آن نشان میدهد اما این فرایند ها به این سادگی نبوده و عوامل بسیاری درتشکیل سیلیس درمنطقه نقش داشته اند تشکیل سیلیس بطور عمده محدود به حفرات و شکستگی های گدازه های تراکی اندزیتی با ترکیبی حدواسط مربوط به ائوسن میانی است که توسط گدازه های بازیک و جوانتر قطع و درمواردی پوشیده شده است درنقاط محدودی نیز شاهد تشکیل سیلیس درتوف های داسیتی بنتونیتی بوده و دربخشهای سطحی نیز گدازه های تراکی اندزیتی را مشاهده می کنیم تشکیل سیلیس دردو مرحله صورت گرفته است مرحله اول بصورت تشکیل حفرات و شکستگیهای موجود درواحدتراکی اندزیتس و توفهای داسیتی بعنوان سنگ میزبان سیلیس است و مرحله دوم مرحله پرشدن شکستگی ها و حفرات توسط سیلیس و سایر کانی های همراه آن است.