سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کمالی – شرکت مدیریت منابع آب ایران
سیامک محمودی سیوند – مرکز تحقیقات و مطالعات کارست کشور
احمد افراسیابیان – شرکت مهندسین مشاور سازند آب پارس

چکیده:

امروزه در مطالعات ه یدروژئولوژی روش های مختلفی جهت تعیین حوضه آبگیر و شعاع حفاظتی چشمه های کارستی مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از متداولترین این روشها، استفاده از تکنیک ردیابی است که با استفاده از این روش و نتایج حاصل از آن می توان تا حدود زیادی به ویژگیهای آبخوانهای کارست ی پی برد . هدف از انجام این تحقیق تعیین حوضه آبگیر و شعاع حفاظتی چشمه آبشار کارستی مارگون است. از نظر زمین شناسی مهمترین سازند کارستی منطقه سازند آسماری – جهرم است که دارای ویژگی انحلال و کارستی شدن بوده و چشمه مارگون نیز در این سازند مظهرمی یاب د. ژئومورف ولوژی پدیده های کارستی موجود در منطقه و ب ه طور ویژه ریختهای انحلالی سازند آسماری- جهرم مورد بررسی قرار گرفته است . بارزترین پدیده ژئومورفولوژیکی کارست منطقه مجموعه آبفروچاله های کارستی است که در کوه برم فیروز و در سازند سروک دیده می شود . حدود ۲۵۹ آبفروچ اله در کوه برم فیروز وجود دارد که این آبفروچاله ها در امتداد یک مسیر مشخص ردیف شده اند . یکی از آبفروچاله ها جهت تزریق ماده ردیاب، انتخاب گردید با توجه به نتایج مطالعات مذکور و با استفاده از روش محاسبه بیلان اجمالی، سه محدوده حفاظتی (درجه یک، دو و سه) برای چشمه مذکور تعیین شد که بر همین اساس مطالعات ردیابی با استفاده از ۲ کیلوگرم ماده رنگی اورانین در منطقه انجام شد . نتیجه مطالعات ردیابی محدوده حفاظتی درجه یک تعیین شده با استفاده از سایر مطالعات را تأیید نمود.