سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عنابستانی – کارشناس HSE
ابراهیم شامحمدی – کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری وانتقال گاز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مبین لنگری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

برای مدلسازی حوادث خطوط لوله می بایست نوع رهایش گاز از لوله مشخص شود. رهایش گازها از خطوط لوله به عوامل مختلفی از قبیل اندازه لوله ، قطر سوراخ ایجاد شده و دبی گاز خروجی از نشتی و … بستگیدارد.( بر اساس آمار حوادث خطوط لوله گاز میتوان قطر سوراخ ایجاد شده را تا حدی پیش بینی نمود) .دو نوع رهایش دائمی و ناگهانی در اثر وقوع سناریو ها ممکن است بوجود بیاید ، هنگام ایجاد نشتی در خطوط لولهبسته به نوع جریان در داخل لوله و عوامل دیگر ، دو جریان مافوق صوت و مادون صوت در نشتی ممکن است ایجاد بشود. نوع رهایش بوجود آمده در درجه اول به مقدار ماده رها شده در اثر وقوع هر یک از سناریو هابستگی دارد؛ لذا با محاسبهء میزان دبی گاز خروجی از سناریو بوجود آمده می توان نوع رهایش گازها را تا حدی پیش بینی نمود. روابط مختلفی برای محاسبه دبی جریان گاز خروجی معرفی شده است و هر کدام دارای مزایا و معایب مختلفی می باشند که پایه و اساس همه آنها قوانین بقای جرم و انرژی می باشد که از بین روابط معرفی شده رابطهJO و همکاران به دلیل در نظر گرفتن ضریب اصطکاک در محاسبه دبی جریان گاز ازمقبولیت بیشتری دارا می باشد