سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حسن بهنام مرشدی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم
سمیرا حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم
حمیده پرواز – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

درسالهای اخیر به دلیل گسترش موضوعات حقوق بین الملل و قبول حق بین المللی سیاحت و درنتیجه تسهیل مقررات صدور روادید و تسهیل رفت و آمد بین کشورها و نیز اثراقتصادی بسیارزیاد آن و عوامل دیگر گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهانی شناخته شده است صنعت گردشگری به دلیل آثار اقتصادی بالا و نیز اثار اجتماعی فرهنگی و سیاسی که در سطح بین المللی و درسطح کشورهای گردشگر فرصت و گردشگرپذیر دارد و همواره مورد توجه قانونگذاران داخلیو سازمان های بین المللی بودها ست و ازسالها یدور برحسب نیاز زمان و مکان قوانین مقررات و دستوالعملهایی دراین زمینه تهیه و به مورد اجرا گذشته شدها ست دراین تحقیق به بررسی حقوق جهانگردی و قوانین و مقررات حاکم برجهانگرد روادید گمرک قوانین مربوط به بار همراه مسافر بیمه وضعیت اطلاع رسانی به جهانگردان و امنیت جهانگرد و جهانگردی شرکت های خدماتی مسافرتی و جهانگردی بررسی وضعیت حقوقی خدمات اقامتی و پذیرایی بررسی وضعیت قانونی و نظارتی حاکم برحمل و نقل مسافر بررسی وضعیت آموزش درجهانگردی و برنامه ملی توسعه گردشگری درایران پرداخته شده است.