سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

لقمان سلیمی – دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
جمال حکمتی – دانش آموخته ، گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
موسی ارشد – استادیار ؛گروه علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
عبدالرحمن رحیمی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کردستان

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی حفظ خصوصیات پس از برداشت میوه انگوررقم سیاه سردشت پس از دو ماه انبارداری در سردخانه بااستفاده ازسه نوع اسانس گیاهی به صورت طرح فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای مورداستفاده در این آزمایش شامل: اسانس ریحان با دو غلظت ۰۵۲ و ۵۲۲ پی پی ام، اسانس پونه با دو غلظت ۰۵۲ و ۵۲۲ پی پی ام وزاسانس زنیان با دو غلظت ۰۵۲ و ۵۲۲ پی پی ام و آب مقطر بهعنوان شاهد بودند. پس از تجزیه و تحلیل های آماری ، تمامیتیمارها درصد پوسیدگی میوه و کاهش وزن، تغییرات PH ، سفتی میوه، میزان ویتامین C و اسیدیته قابل تیتراسیون را نسبت بهشاهد، بیشتر حفظ نمودند و در مورد مواد جامد محلول انگور و نسبت کل مواد جامد محلول بر اسیدیته قابل تیتراسیون) TSS/TA ( تمامی تیمارها نسبت به شاهد، افزایش یافتند. تیمار ریحان با غلظت ۵۲۲ پی پی ام، بهترین تیمار جهتکاهش پوسیدگی میوه و تیمار ریحان با غلظت ۰۵۲ پی پی ام بهترین تیمار جهت حفظ سفتی میوه و تیمار زنیان ۰۵۲ پی پی امنیز بهترین تیمار جهت حفظ میزان کاهش وزن و تغییرات PH بود، تیمار پونه با غلظت ۵۲۲ پی پی ام، بعنوان بهترین تیمار جهت حفظ ویتامین C نتیجه گیری گردید.