سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

معصومه محمدپورسرای – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

استفاده و مناسب بودن فضاهای عمومی، موضوع مهمی است که باید در هر مطالعه ای که زندگی روز مره زنان و مردان را مدنظر قرار می دهد، مورد توجه قرار می گیرد. نیاز به حضور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و …….. امری ضروری است. فرایند جنسیتی شدن عرصه های عمومی شهر و عدم توجه طراحان شهری به ویژگی ها و نیازهای گروه های مختلف اجتماعی موجب گشته تا این عرصه ها هویت متعالی خود را از دست بدهند. در این میان زنان از جمله گروه هایی هستند که توجه به ویژگی ها و نیازهایشان در طراحی عرصه های عمومی شهری، برای ایجاد انگیزش حضور و برقراری تعاملات متعارف اجتماعی بیش از سایر گروه ها نادیده گرفته شده اند. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی و در سه بخش تدوین شده است. بخش اول تعریف مفاهیم، بخش دوم بررسی حضور زنان در فضاهای شهری در طول تاریخ و بخش سوم بررسی مفاهیم مهم در طراحی شهری می باشد. با این هدف که ضمن بررسی اهمیت حضور زنان در فضاهای شهری و معماری و تفاوت های ادراکی آنان و عوامل تاثیر گذار در حضور و عدم حضور آنان، به راهکارهای اولیه پرداخته است. در انتهای مقاله به فاکتورهای موثر بر حضور زنان در فضاهای شهری همچون وجود انگاره های دسترسی، امنیت، آسایش، هم آوایی با طبیعت، پویایی و جذابیت، رویدادپذیری و رمزگرایی و …… اشاره می کند.