سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین دهقانی – دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا آراسته – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسا مقدم – دانشگاه تربیت مدرس
آرش عباسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

منابع تولید پراکنده، ذخیرهسازها و برنامههای پاسخگویی بار، سه جنبهی مهم یک شبکهی هوشمند قدرت می- باشند. نفوذ هر چه بیشتر این منابع، راهکار اجرایی به منظور هوشمندسازی شبکهی قدرت است. در این مقاله تفاوت اجرای برنامههای پاسخگویی بار در شبکهی قدرت سنتی و هوشمند بیان میشود. بررسی تأثیر نیروگاههای بادی و منابع ذخیرهساز در بهبود اجرای برنامههای پاسخگویی بار، هدف اصلی این مقاله میباشد. به منظور حصول به نتایج عددی، تمامی روند کار بر روی یک شبکهی نمونه شبیهسازی میشود. نتایج حاصل، تأثیر حضور منابع تولید پراکنده و ذخیرهسازها را در کاهش برخی چالشهای اجرایی و محدودیتهای عملی برنامههای پاسخگویی بار نشان میدهند.