سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران
سپهر پندشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد،برنامهریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده:

در چند دهه گذشته، در مطالعات برنامه ریزی شهری مفاهیم علوم اجتماعی جایگاه مهمی یافته است. در گذشته، مطالعات شهری به مفهوم کالبد و عوامل تاثیرگذار در آن قلمداد می شده است، اما در حال حاضر، توجه به محیط انسانی و رابطه انسان با محیط دارای اهمیت ویژه ای می باشد. با مطرح شدن رویکرد توسعه پایدار، مفاهیم اجتماعی نیز جای خود را در رشته شهرسازی پیدا کرده اند، از اینرو و با تغییرات حاصل شده، مفهوم اجتماع(Community) در مقابل محله.(Neighborhood) تقویت اجتماع در سطح محله، به به بود شرایط زیست انسان ها و در نهایت به کیفیت بهتر زندگی می انجامد، از اینرو در این تحقیق به بررسی یکی از این مفاهیم(حس اجتماع) در سطح محله پرداخته ایم. مفهوم حس اجتماع در علوم اجتماعی و روانشاسی اجتماعی کاربردی جایگاه قابل توجه ای دارد. این مقاله به دن بال بررسی معیارها و شاخص های حس اجتماعی در محله های شهری تهران می باشد. در این تحقیق باتوجه به ادبیات جهانی موضوع، به بررسی شاخص های حس اجتماع در سطح محله و با استقاده از ابزار پرسشنامه پرداخته ایم. پس از جمع آوری و تحلیل اطلاعات پرسشنامه، با استفاده از تحلیل عاملی به دسته بندی شاخص های حس اجتماع پرداخته ایم. در ادبیات جهانی برای این موضوع، چهار عامل اصلی بیان شده است، طبق نتایح این تحقیق بر اساس تحلیل عاملی، سه عامل در حس اجتماع تاثیر گذار می باشد. در انتهای تحقیق باتوجه به اهمیت عوامل به ارائه دستورالعمل هایی با توجه به محیط مورد مطالعه پرداخته ایم