سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید پناهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
سیدعلی صفوی – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporariorum آفتی است که در کشت های گلخانه ای گسترش پیدا کرده و یکی از آفات مهم گلخانه ای در جهان است. با توجه به تعداد نسل زیاد و پتانسیل مقاومت به آفت کش ها در سفیدبالک ها، بررسی و تحقیق در مورد حشره کش های پرکاربرد از جمله ایمیداکلوپراید و استامی پراید برای یافتن حشره کش مناسب تر ضرورت دارد. در این تحقیق سفیدبالک ها از گلخانه های تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه از روی گیاه شاه پسند جمع آوری و روی بوته های گوجه فرنگی و توتون در گلخانه محل پرورش منتقل و در دمای ۲±۲۷ درجه سانتی گراد، رطوبت نسبی ۱۰±۷۰ درصد، دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی پرورش داده شدند. ارزیابی حساسیت سفیدبالک گلخانه به دو حشره کش نئونیکوتینوئیدی شامل ایمیداکلوپراید SC 35% و استامی پراید SP 20% روی پوره های سنین پائین و حشرات کامل به وسیله آزمایش های زیست سنجی از نوع غوطه ور کردن برگ های آلوده مورد مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی حساسیت و درصد تلفات حشرات کامل ۲۴ ساعت پس از تماس آن ها با برگ های تیمار شده انجام گردید. مقدار LC50 برای ایمیداکلوپراید و استامی پراید به ترتیب ۵۶/۰ و ۵۱/۰ لیتر در هزار تعیین گردید. ارزیابی حساسیت و درصد تلفات پوره های سنین پائین ۵ روز پس از تماس آن ها با برگ های تیمار شده انجام شد. مقدار LC50 محاسبه شده برای ایمیداکلوپراید و استامی پراید به ترتیب ۲۵/۰ و ۲۶/۰ لیتر در هزار تعیین گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، دو حشره کش آزمایش شده روی پوره های سنین پائین خاصیت سمی بیشتری نسبت به حشرات کامل داشتند و حشره کش ایمیداکلوپراید روی پوره های سنین کم نسبت به استامی پراید سمی تر بود