سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک صارمی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق ارد
مجید شکرپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب
امید سفالیان – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردب
عزت اله اسفندیاری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

چکیده:

کادمیم فلز سنگینی است که جزء عناصر ضروری برای گیاهان زراعی نیست، اما به راحتی توسط ریشه جذب می شود و در بافت های گیاهی تجمع می یابد. تنوع ژنتیکی خاصی از نظر جذب کادمیم و توزیع ان در بخش های مختلف گیاهی د رگندم مشاهده شده است. به منظور ارزیابی حساسیت محیطی و نیز تجمع کادمیم در اندام های هوایی و ریشه، پنج ژنوتیپ گندم متشکل از سه رقم گندم نان (آرتا، کوهدشت و گاسکوژن) و دو رقم گندم دوروم (PGS و PG-1252) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تجمع کادمیم در برگ و ریشه ارقام گندم با قرار گرفتن در معرض کادمیم افزایش یافت. اثر سطوح مختلف کادمیم بر ارقام متفاوت بود. بر اساس مقادیر ارزش ژنوتیپی، میزان R2 و شیب خط رگرسیون (b) بیشترین حساسیت محیطی از نظر کادمیم در اندام هوایی و ریشه به رقم کوهدشت تعلق داشت.