سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صنم آتشین – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمود پاکشیر – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

فولادها ی زنگ نزن از جمله عمده ترین فولادهای مورد استفاده در محیط دریا هستند که در این محیط به نحو قابل توجهی تحت تاثیر خوردگی قرار می گیرند. آب دریا به عنوان یکی از خورنده ترین محیط های شناخته شده، اثر شایان توجهی را بر غالب فولادهای مورد استفاده در اتمسفر خود دارد و تغیی رات اندک در شرایط آن می تواند به تغییرات گسترده ای در سرعت خوردگی بینجامد. در ای ن تحقی ق با استفاده از آزمون های پتانسیودینامیک سرعت خوردگی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتا یج حاصل از سرعت خوردگی و تغییرات اعمال شده در آن، ضمن اعمال انفرادی و تجمعی فاکتورهای مختلف، با استفاده ازنمودارهای تغییرات سرعت ارائه گردیده است. PH ، شوری ، سرعت سیال و دما از جمله مهمترین پارامترهای دریایی هستند که در این تحقیق مورد ازیابی قرار گرفته اند. اگرچه این اثرات، گاها به صورت انفرادی، در تحقیقات پیشین بررسی شده اند اما سنجش اثر اعمال همزمان آنها بر نرخ خوردگی به عنوان مقوله ای جدید، رویکرد اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد. از آنجا که محیط طبیعی آب دریا شامل اثر همزمان پارامترهای محیطی است، این رویکرد بسیار نزدیک تر به شرایط حاکم و حقیقی بوده و اثر شایانی را در طراحی های مهندسی و دریایی داراست.