سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ساز ههای آبی، دانشگاه شهرکرد
حسین صمدی بروجنی – استادیار گروه آب دانشگاه شهرکرد و رئیس مرکز تحقیقات منابع آب( دانشگاه
کوردوان هدایتی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد زمانیان – دکترای آبخیزداری و آبیاری زهکشی

چکیده:

آب شاخص کلیدی توسعه بوده بنابراین اولویتبندی پروژههای ملی و منطقهای به دلیل محدودیت منابع مالی اهمیت بسیار داشته و استفاده از روشهایMADM ضروری است. در این تحقیق رتبهبندی بهینه ۹ طرح در حال مطالعه سدسازی استان چهارمحال و بختیاری با در نظر گرفتن یازده معیار کیفی و کمی با استفاده از روشهای MADM و با استفاده از دو نر مافزار Expert choice و ELECTRE III انجام گرفت و با تحلیل حساسیت در سناریوهای تعریف شده مدل بهینه انتخاب گردید. نتایج نشان داد مناسبترین روش تصمیمگیری از بین روشهای، ELECTRE III مینی- ماکس، فاصلههای وزنی، حداقل مربعات، نش – هرسانی AHP روش ELECTRE III به دلیل حساسیت کمتر نسبت به تغییرات در رتب هبندی است. همچنین در تحلیل حساسیتهای انجام شده، مشاهده شد، در روش ELECTRE III مدل نسبت به حذف معیار (B/C بیشترین حساسیت و نسبت به معیارهای ارتفاع سد، اشتغالزائی و تمرکز جمعیت، کمترین حساسیت را نشان داده است.