سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی اکبری – دانشگاه تهران

چکیده:

حساسیت دس حسگر گاز مقاومتی شیمیایی پارامتر بسیار مهمی است که نسبت به گاصهای مختلف متفاوت است و وابستگی صیادی به دما و ضخامت حسگر دارد. کاهش ضخامت حسگر حساسیت را به مقدار قابل توجهی بالا میبشد. با افزایش دما ابتدا حساسیت افزایش مییابد،اما پس از عبور از دمای خاصی حساسیت کاهش پیدا میکند. ضریب نفوذ گاز و ثابت نرخ واکنش گاز با حسگر، به ترتیب با افزایش حساسیت رابطه مستقیم و معکوس دارند. لذا حساسیت حسگر به گازهای مختلف متفاوت است. این آثار بر اساس مدلهای ارائه شده شبیهسازی و بررسی میگشدد