سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ابی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مهندس
مهدی ذاکری نیا – استادیار مهندسی اب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه مهندسی اب
اسماعیل مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- گروه

چکیده:

حرکت اب در (اشباع و غیر اشباع) یکی از مسائل مهم روابط اب و خاک می باشد که به عوامل مختلفی از جمله هدایت هیدرولیکی ، شیب هیدرولیکی ، اندازه و توزیع خلل و فرج خاک، تخلحل بستگی دارد. بر این اساس ازمایشی در دانشگاه شهرکرد جهت بررسی پروفیل رطوبتی خاک انجام شد. در این تحقیق با استفاده از یک مدل فیزیکی که از جنس شیشه ای و دو نوع خاک با بافت لومی و رسی لومی و دو نوع سیستم ابیاری قطره ای و بارانی بادبی ۵،۹،۲،۲ میلی لیتر بر ثانیه اقدام به بدست اوردن الگوی توزیع رطوبتی شد به این صورت که پس از شروع هر ابیاری در زمان های مختلف پیشروی جبهه رطوبتی تا رسیدن به انتهای مدل اندازه گیری شد و سپس با استفاده از نرم افزار های موجود اقدام به رسم پروفیل رطوبتی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اگرچه مقدار نفوذ اب ابیاری بارانی بهتر از قطره ای است و لی الگوی توزیع رطوبتی در ابیاری قطره ای متعادل تر از ابیاری بارانی بود همچنین مقایسع نفوذ در دو خاک لومی و لومی رسی در یک دبی مشخص نشان داد که مقدار نفئذ اب در خاک لومی بیشتر از خاک رسی است.