سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحیده انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – گرایش محیط زیست ، دانشگاه شهید با
عطاا. سلطانی گوهرریزی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی ، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید جعفری – عضو هیئت علمی بخش مهندسی نفت و گاز، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کر

چکیده:

با توجه به اهمیت کاهش آلاینده های زیست محیطی مانند آئروسل ها در سلامت افراد و تجهیزات ، در این تحقیق به بررسی مانع درون یک کانال و حذف ذرات آئروسل توسط آن پرداخته شده است. سادگی الگوریتم و دیگر مزایای روش شبکه بولتزمنLattice Boltzman Method) این روش را در چند دهه اخیر به عنوان یکی از روشهای موفق در دینامیک سیالات محاسباتی مبدل ساخته است.در این تحقیق از این روش برای شبیه سازی جریان سیال تراکم ناپذیر و دوبعدی درون کانال استفاده شده وسپس با اضافه کردن ذرات، حرکت و نشست آنها بر روی مانع مربعی مورد مطالعه قرار گرفته است.روش لاگرانژین برای حرکت ذرات در نظر گرفته شده و بنا به استفاده از حل یکطرفه ،از اثر ذرات بر روی سیال صرفنظر شده است .عدد رینولدز استفاده شده در این تحقیق ۳۰ بوده و جریان در محدوده جریان آرام می باشد .تاثیر نیروهایی چون لیفت ، دراگ ،گرانش و بروانی بر روی حرکت ۱۵۰ ذره مورد مطالعه قرارگرفته و راندمان ته نشینی ذراتبا اقطارمختلف ۱۰۰-۰٫۰۱میکرومتر، بر روی مانع مربعی بررسی گردیده است.نتایج این تحقیق تطابق خوبی با دیگر نتایج عددی دارند و نشان می دهند که نیروی بروانی بر روی ته نشینی ذرات بسیار ریزموثر است