سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الهام اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا همدان
قاسم رحیمی – اعضا هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
آزاده صفادوست –
علی اکبر محبوبی –

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر دو خاک لوم شنی و لوم رسی برحرکت فلزات سنگین ناشی از شیرابه زباله انجام شد دراین مطالعه از طرح آزمایشی فاکتوریل با بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد برای برقراری جریان غیراشباع ماندگار شدتجریانی معادل سه چهارم کوچکترین ضریب آبگذری تیمارها به ستونهای خاک دست نخورده و دست خورده اعمال گردید پس از برقراری جریان ماندگار حجمی از شیرابه معادل نصف پوروالیوم محاسبه شده برای تیمارهای مختلف به ستونهای خاک اضافه شد آبشویی ستونها تا ۵ برابر حجم آب منفذی ادامه یافت نمونه برداری از زه آب به فواصل ۰/۲ پوروالیوم انجام گرفت و غلظت فلزات در زه آب خروجی اندازه یگری شد نتایج نشان داد که خروج سریع و بالای فلزات از ستونهای خاک دست نخورده به علت ساختمان پایدار و حضور مسیرهای جریان ترجیحی بود که سبب حرکت بالای فلزات و کاهش جذب آنها به سطوح ذرات خاک شده است. درستونهای دست خورده از بین رفتن منافذ درست کاهش پیوستگی منافذ و ایجاد منافذ مسدود سبب به دام افتادن فلزات وجذب بالای آنها گرددی.