سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جمال زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی حفاری و بهرهبرداری، دانشگاه صنعت نفت اه
سیدجلال الدین هاشمی – دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت اهواز
غلامرضا راشد – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:

ارتعاشات جانبی رشته حفاری در حین چرخش که به لنگ زدن تعبیر میشود، به دلیل برخورد مداوم رشته به سازند و بروز پدیده خستگی و سایش، نسبت به ارتعاشات پیچشی و محوری رشته قابلیت تخریب بیشتری را به دنبال دارد. در صورتی که فرکانس تحریک رشته به یکی از فرکانسهای طبیعی خمشی نزدیک باشد، دامنهی ارتعاشات افزایشیافته، باعث ایجاد پدیدهی تشدید میگردد.در این مقاله پس از مدلسازی رشته و دیواره و تماس بین آنها در چاه با انحراف اندک و به کمک نرمافزار انسیس ۱، با آنالیز استاتیکی طول مؤثر رشته حفاری بدست آمده و سپس با آنالیزهای مودال،هارمونیک و گذرا به بررسی ارتعاشات جانبی رشته پرداخته میشود. در این راستا با درنظرگرفتن اثرات گل حفاری ۲ و اصطکاک، تأثیر پارامترهایی مانند زاویه انحراف چاه، طول رشته حفاری، وزن رویمته ۳ و سرعت دورانی میزدوار بر ارتعاشات جانبی بررسی شده است