سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب کرکه آبادی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی س
یعقوب آزاده دل – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،کارشناس ارشد GIS شرکت مطالعات جا

چکیده:

تحلیل خصوصیات جمعیتی در محیط نرمافزارهای GIS مستلزم مکانی بودن اینگونه اطلاعات میباشد.هرچند اینگونه نرمافزارها قابلیت تحلیلهای آماری را بدون نیاز به موقعیت مکانی دارند اما انجام تحلیلهای مکانی وظیفه ذاتی اینگونه سیستمها میباشد. در این تحقیق با بهرهگیری از پایگاه اطلاعات رقومی مرکز آمار ایران و استفاده از توابع کاربردی نرمافزارArcGIS تراکم و پهنهبندی جمعیتی در شهر تهران و محدوده مورد مطالعه استخراج گردید. با مقایسه بین تعداد و تراکم جمعیت در دو مقیاس محدوده طرح ترافیکو شهر تهران در بازه زمانی دو سرشماری( ۷۵ تا ۸۵ ) به نتایج مطلوب همچون افزایشجمعیت محدوده طرح و در عین حال کاهشنسبت به کل جمعیت شهر در سال ۸۵ منتج گردید. ساختار جمعیتی این محدوده همچون ترکیب سنی و ترکیب جنسی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخصگردید در مواردی با ساختار جمعیت شهر یکنواخت و پارهای موارد نیز متفاوت میباشد.