سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خدیجه هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه دامغان
رضا ظهیری – دکترای کانی شناسی و بلور شناسی، استادیار دانشگاه دامغان
محمد بشیر گنبدی – دکترای زمین شناسی مهندسی، استادیار دانشگاه دامغان

چکیده:

در این تحقیق کارایی زئوبنتونیت های معدن رشم دامغان جهت حذف یون های P b( Π ) و Cr( VI) از منابع آب مورد بررسی قرارگرفته است. آنالیزهای SEM ,XRD انجام شده بر روی زئوبنتونیت مورد استفاده نشان می دهد که کانی های ایلیت، مونت موریلونیت و کلینوپتیلولیت مهم ترین کانی های موجود در زئوبنتونیت می باشند. تاثیر پارامتر های مختلف از قبیل غلظت اولیه دوفلز، pH محلول، زمان تماس و دما در این آزمایشات در نظر گرفته شده است. نتایج نشان داد، در غلظت اولیه ۰/۰۰۲ مول بر لیتر، مقدار جاذب ۱ گرم و دمای ۱۰۰ درجه، میزان جذب کروم در pH=5 و میزان جذب سرب ۲ در pH=3 حداکثر می باشد. فرآیند جذب سطحی برای هر دو فلز به نحو احسن انجام پذیرفته است و زئوبنتونیت به عنوان جاذب بسیار مناسب برای جذب این فلزات مطرح می باشد.