سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

گیتی کاشی – دانشجوی دکتری بهداشت محیط دانشگاه تربیت مدرس
عباس رضایی – دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران
احمد جعفری جنیدی – دانشیار دانشکده بهداشت علوم پزشکی ایران
علیرضا ختابی – استادیار دانشکده شیمی ، گروه شیمی کاربردی دانشگاه تبریز

چکیده:

آلودگی آب زیرزمینی به نیترات ، به عنوان آلاینده مقدم ، جدی ترین و متداول ترین مشکل زیست محیطی در برخی از نواحی روستایی دنیا محسوب می شود . منابع آلودگی آب های زیرزمینی و سطحی به نیترات شامل منابع طبیعی و انسان ساخت می شوند. مصرف آب آشامیدنی زیرزمینی دارای غلظت نیترات ۲۰۰-۱۰۰ mg.-l1 خطر بالقوه بهداشت عمومی ، بخصوص د رکودکان محسوب می شود نظیر سندرم کودک آبی . بنابراین حذف نیترات از آب دارای اهمیت می باشد. مقدار قانون آب آشامیدنی سالم در مورد نیترات آب آشامیدنی mgN.l-1 10 می باشد . فناوری های تصفیه آب زیرزمینی آلوده به نیترات در محل شامل روش های بیولوژیکی و روشهای الکتروشیمیایی می باشد. هدف در این تحقیق کاربردی-تحلیلی بررسی امکان و تعیین درصد حذف نیترات از آب آشامیدنی توسط رآکتور ناپیوسته الکترولیز با استفاده از الکترودهای روی و مس به ترتیب به عنوان آند و کاتد می باشد متغیرهای مورد بررسی شامل PH ، زمان ، فاصله بین الکترودها و ولتاژ است. روش کار: نمونه آب آشامیدنی شهری دارای ۱۰۰ mg.l-1 نیترات تهیه گردید . آب دارای نیترات وارد راکتور الکتروشیمیایی شدو کارایی حذف در حالت مختلف متغییرهای PH (6و۷و۸) ، زمان (۵و۱۰و۲۰و۴۰ دقیقه) ، فاصله (۲و۲/۵و۳و۳/۵ سانتیمتر) و ولتاژ (۱۰و۲۰و۳۰و۴۰ ولت) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج : مقدار حف نیترات در فاصله ۲ سانتی متر ، ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ۴۰ دقیقه در PH های ۶ و ۷ و ۸ به ترتیب ۷۹/۵% و ۸۲/۳% و ۱۰۰% بدست آمد. یافته ها نشان دادند که میزان حذف نیترات با افزایش ولتاژ ( جریان الکتریکی) ، مدت زمان الکترولیز و PH افزایش می یابند. لکن میزان حذف نیترات با افزایش فاصله کاهش می یابد. بهترین درصد حذف نیترات در شرایط ۸ = PH ، مدت زمان الکترولیز ۴۰ دقیقه ، فاصله ۲ سانتیمتر بین الکترودها ، ولتاژ ۳۰ و ۴۰ ولت برابر ۱۰۰ % بدست آمد.