سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا خوش رفتار – کارشناس بهداشت محیط
رمضانعلی دیانتی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت ساری
محمد سیف زاده – کارشناس ارشد عمران – محیط زیست

چکیده:

با توجه به تشدید آلودگی منابع آب که بیشتر از طریق افزایش ورود فاضلابهای خانگی و صنعتی و کشاورزی رخ داده است غلظت های آلاینده های آب با پایه آلی نیز به نحوه نگران کننده ای در حال افزایش است. یکی از ترکیبات ، ترکیبات فنلی است که سمی بوده و دارای اثرات سوئی از جمله : تصلب شرائین قانقاریای موضعی تغییرات خونی و …. بر روی انسان می باشد . یکی از راههای حذف ترکیبات فنلی از محیط آبی بوسیله کربن فعال دانه ای و بررسی ایزوترمهای جذب و کارائی ستون می باشد . روش کار : این تحقیق در پاییز و زمستان ۱۳۸۲ در دانشکده بهداشت ساری انجام گرفت . در این پژوهش آزمایشات به دو صورت پیوسته و ناپیوسته با استفاده از روش استاندارد متد (ASTM) انجان شد . آزمایشات ناپیوسته برای تعیین ایزو ترم ها و عوامل موثر بر جذب فنل انجام گرفت و آزمایشات پیوسته با راه اندازی یک ستون شیشه ای به قطر ۱۰ میلی متر و حجم مفید ۲۳ میلی لیتر حاوی مقدار ۱۰ گرم کربن غعال و نمونه فنل عبوری با غلظت ۲۰۰ mg/l انجام گرفت . نتایج : طبق نتایج بدست آمده فرآیند جذب بر روی GAC از معادله فروند لیچ تبعیت بیشتری می کند و با افزایش غلظت فنل درصد حذف کاهش می یابد و همینطور با افزایش مقدار کربن فعال درصد حذف فنل نیز افزایش می یابد. و نمونه عبوری از ستون در ۱۸۰ BV به نقطه شکست رسید. با توجه به اینکه ستون GAC توانست در بیش از ۱۰۰ BV به نقطه شکست برسد پس کاربرد ستون GAC در حذف فنل اقتصادی است.