سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رمضانعلی دیانتی تیلکی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندزان ، مرکز تحقیقات بهداشت محیط
فاطمه میرزایی – کارشناس مرکز تحقیقات بهداشت محیط

چکیده:

فنل ماده سمی است که از راههای متعدد شامل فرایندهای طبیعی نظیر هوموسی شدن و فعالیتهای صنعتی انسان وارد منابع آب می شود . بیوماس باکتریائی و کربن فعال قادرند فنل را از محیطهای آبی حذف نمایند. تعیین ایزوترم های جذب فنل با استفاده از بیوماس لجن فعال و کربن فعال بیولوژیکی از اهمیت زیادی برخوردار است . بدلیل ناکافی بودن مطالعات انجام شده در تعیین ایزوترم های جذب فنل روی بیوماس تازه لجن فعال و کربن فعال بیولوژیکی این تحقیق انجام گرفت . برای تولید بیوماس باکتریایی ، یک سیستم لجن فعال در مقیاس Bench مورد استفاده قرار گرفت که در آن با عبور محلول حاوی فنل و گلوکز و دیگر نوترینتهای مورد نیاز بیوماس خویافته به فنل ایجاد شد. بخشی ا ز بیوماس حاصله به عنوان بذر برای بیولوژیکی کردن کربن فعال مورد استفاده قرار گرفت . آزمایشات مربوط به تعیین ایزوترم ها ، تعیین زمان به تعادل رسیدن جذب ، اثر زمان تماس و غلظت اولیه فنل بر میزان حذف بوسیله کربن فعال بیولوژیکی (BAC) و بیوماس باکتریایی بطور جداگانه بصورت ناپیوسته Bench انجام شد. همچنین ستون کربن فعال بیولوژیکی برای تعیین میزان کارائی جذب فنل به میزان ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر مورد آزمایش قرار گرفت . زمان به تعادل رسیدن جذب فنل روی BAC و بیوماس بترتیب ۲ و ۶ ساعت بدست آمد . جذب فنل در هر دو جاذب از معادله فروندلیچ تبعیت نمود . مقادیر ثابت روابط فروندلیچ و لانگموئیر برای هر دو جاذب جداگانه بدست آمد که نشان دهنده جذب مطلوب فنل روی هر دو جاذب بخصوص روی بیوماس فعال است . با افزایش غلظت فنل ، درصد حذف در هر دو ماده جاذب کاهش یافت . حذف فنل توسط بیوماس زنده ، بیشتر از توده بیوماس غیر زنده بدست آمد . پس از عبور ۵۰۰BV محلول فنل با غلظت ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر از ستون BAC ، راندمان ستون در حذف فنل حدود ۶۶% بدست آمد . جذب سطحی مطلوب فنل روی بیوماس و کربن فعال بیولوژیکی از این نظر که در یک سیستم لجن فعال زمان ماند هیدرولیکی کافی برای بیولوژیکی کامل فنل وجود ندارد حائز اهمیت است .