سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ملکوتیان – استاد عضو هیئت علمی ، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه
محمد احمدیان – مربی عضو هیئت علمی ، گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه
محبوبه قربانی – کارشناس بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

فلزات سنگین تهدیدی جدی برای سلامتی انسان محسوب می شوند که دارای اثراتی مانند سرطانزایی و سمیت می باشند . نیکل یکی از انواع فلزات سنگین می باشد که رد صنایع مختلف به طور گسترده ای استفاده می شود . حذف نیکل از محلولهای آبی و فاضلاب با استفاده از روشهای متداول بسیار مشکل می باشد. روش : فرایند فنتون یکی از روشهای اکسیداسیون پیشرفته است که برای حذف بسیاری از الاینده ها به طور موفقیت آمیزی استفاده شده است. رد این مطالعه کارایی فرایند فنتون در حذف نیکل از محلولهای آبی و تاثیر پارامترهای موثر در فرایند شامل ph ،زمان تماس ، غلظت آهن دو ظرفیتی (Fe2+) و پراکسید هیدروژن (H2O2) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها : نتایج حاصل از این بررسی نشان داد بیشترین راندمان حذف نیکل برابر با ۹۸% در شرایط بهینه زمان تماس = ۶۰min و ۴ =ph ، غلظت آهن دو ظرفیتی (Fe2+) = 1600mg/L و پراکسید هیدروژن (H2O2 ) = 2500 mg/L حاصل می گردد. نتیجه گیری : با توجه به نتایج این مطالعه می توان اظهار داشت که فرایند فنتون یک فرایند موثر در حذف نیکل می باشد و می تواند به عنوان یک گزینه ای اقتصادی و موثر در حذف نیکل از فاضلاب استفاده شود.