سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بابک مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک _اراک _ایران
ناهید قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک _اراک _ایران

چکیده:

مواد رنگی تخلیه شده از صنایع خطرناک بوده و مشکلات زیست محیطی فراوانی را ایجاد میکنند. بنابراین حذف رنگ باقیمانده از نظر زیست محیطی بسیار مهم است. متیلن بلو یکی از رنگزاهای کاتیونی میباشد که در بدن جانداران میتواند باعث ایجاد جهش و سرطان شود. در این مطالعه حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی توسط پوست نارنگی کربنیزهشده و تاثیر پارامترهای مختلف شامل pH، مقدار جاذب، زمان تماس، اندازه ذرات، غلظت اولیه رنگ، دما و سرعت همزدن بر حذف رنگ مورد بررسی قرارگرفت. تمامی آزمایشها به روش ناپیوسته، در ظروف دربدار به حجم ۱۰۰ml انجام شد و پس از گذشت زمان مناسب محلول را صاف کرده، غلظت باقیمانده رنگ با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis در طول موج ۶۶۳nm اندازه گیری شد. نتایج نشانداد که با افزایش پارامترهای غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، سرعت همزدن، دما، pH و با کاهش اندازه ذرات میزان حذف رنگ افزایش مییابد. جذب رنگ متیلن بلو بعد از مدت ۶۰ دقیقه به تعادل رسیده و درصد حذف مطلوب با مقدار جاذب ۰/۲ گرم، زمان تماس ۶۰ دقیقه و pH در محدوده ۸ تا ۱۲ به دست آمد. نتایج حاکی از آن است که با توجه به این که pH بهینه حذف رنگ با این جاذب در محدوده قلیایی است و اغلب فاضلاب های نساجی نیز دارای pH قلیایی هستند پس میتوان از این جاذب ارزان قیمت برای حذف این رنگ از محلول‌های آبی استفاده نمود.