سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رازقه اخباری زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمدرضا شایسته فر – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل دره زرشکی – عضوهیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق، از نانو ذرات اکس ید آهن (مگهمای ت) جهت حذف ی ونه ای Cr (VI) و Ni (II) از پساب معادن استفاده ش د. ابتدا با استفاده از روش ن وین تک مرحل های، نانو ذرات مگهم ای ت(γ-Fe2O3 دردمای اتاق، بدون استفاده از حلال آلی تولید شده و می انگین اندازه نانو ذرات م گهمای ت حدود ١۴ نانو متر توسط آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوریTEM)تخمین زده شد. سپس امکان استفاده از ای ن نانو ذرات برای حذف یونهایCr (VI) و Ni (II) از پساب معادن با تاثیر پارامت ره ای مختلف از ق بی ل غلظت اولیه کروم و نیکلpH زمان تماس، میزان نانو ذرات و دما بررسی شد. نتایج نشان داد، در غلظت اولیه۵٠ میلیگرم بر لیتر، مقدار جاذب ۰/۱۵گرم و دمای ٧٠ درجه سانتیگراد، میزا ن جذب کروم در ۲/۶=pHو میزان جذب نیکل در ۸/۵pH = حداکثر میباشد. ایزوترم جذ بی توسط مدل فرند لیچ و لانگمی ور مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که جذب کروم و نیکل توسط نانو ذرات مگهمای ت از مدل جذ بی لانگمیور پیروی میکند. بر اساس نتایج بدست آمده، اگرچه فرایند جذب سطحی با استفاده از نانو پودراکسید آهن به عنوان روشی مناسب جهت تصفیه پسابهای حاوی کروم و نیکل معرف ی م یگردد، در شرایط مشابه، با افزایش غلظت اولیه یو نهای نیکل و کروم، رقابت نیکل در جذب شدن به جاذبγ – Fe2O3) بیشتر از کروم می باشد.