سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه افشارمنش – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب
محمدمهدی امین – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان
حسن ایزانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت محیط دانشگاه قم
یوسف کر – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب(مرکز بهداشت بندر ترکمن)

چکیده:

زمینه وهدف: بیورآکتورهای غشایی (MBR) که کاربردوسیعی درتصفیه خانه های فاضلاب دارند، متشکل از یک رآکتور بیولوژیکی (بیورآکتور) رشد معلق وغشاهای میکروفیلتراسیون که برای جداسازی جامدات مورداستفاده قرارمیگیرند. هدف از این تحقیق که در مقیاس پایلوت درتصفیه خانه جنوب اصفهان صورت گرفت،بررسی میزان حذف اکسیژن موردنیاربیولوژیکی وشیمیایی فاضلاب میباشد. موادوروشها: به منظور پایلوت،یک رآکتور بیلوژیکی پیوسته به حجم کلی ۱۰۰۰ لیتر که متشکل از ۳مخزن ورودی فاضلاب و ۲مدول ممبران ازجنس پلی وینیل دیفلوراید (pvdf) میباشد،ساخته شد که درآن زمان حداقل سه دقیقه مکش دربرابر ۱دقیقه پسشویی رعایت گردید. درادامه نسبت به نمونه برداریها جهت آزمایش وتعیین کیفیت بارورودی وخروجی سیستم اقدام گردید. نتایج: عملکرد رآکتور MBR دریک دوره . ۱۲۰ روزه موردتحقیق قرارگرفت. میانگین حذف BOD5 , COD و مواد جامد معلق به ترتیب بالای ۹۹/۵% , ۸۸% , ۹۹/۶% به دست آمد.. همچنین میزان BOD5 خروجی در محدوده mg/l 1-3 اندازه گیری شد. بحث: ازنتایج این تحقیق مشخص گردیدکه MBR یک تکنولوژی بسیارپیشرفته برای تولید پساب باکیفیت مطلوب میباشد.وآن درارتقاء ظرفیت وبروزرسانی سیتم تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان که روزانه ۱۳۰۰۰۰ مترمکعب فاضلاب رابه رودخانه تخلیه میکند،بسیارمفید بوده ودرطرحهای آتی میتوان دراستفاده مجدد پساب آن فاضلاب درصنایع وکشاورزی بهره جست.