سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

گیتی کاشی – مربی بهداشت محیط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
عباس رضایی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
احمد جعفری جنیدی – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
علیرضا ختایی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

اسپورباسیلوس سوبتی لیس به عنوان ارگانیسم شاخص به جای ااسیست کریپتوسپوریدیوم پاووروم در تحقیقات گندزدایی مورد استفاده قرارمی گیرد متداولترین روش گندزدایی شیمیایی آب آشامیدنی از قبیل کلرزنی برعلیه ااسیست کریپتوسپوریدیوم موثرنیست هدف دراین تحقیق کاربردی تحلیلی بررسی تعیین درصد حذف اسپورباسیلوس سوبتی لیس از آب آشامیدنی شهری توسط راکتور ناپیوسته الکتروشیمیایی مرکب از الکترودهای روی و مس به ترتیب به عنوان آند و کاتد می باشد. نمونه آب آشامیدنی شهری دارای اسپورباسیلوس سوبتی لیس تهیه گردید کارایی حذف در حالت مختلف متغیرهای ph 8-6، زمان ۴۰-۵ دقیقه فاصله ۳/۵-۲ سانتی متر تعداد اسپورCFU 3 10 – 2 10 و ولتاژ ۴۰-۱۰ ولت مورد بررسی قرار میگیرد مقدار حذف ۳ ۱۰ عدد اسوپرباسیلوس سوبتی لیس در میلی لیتر در فاصله دو سانتی متر ولتاژ ۳۰ ولت و زمان ۱۰ دقیقه در PH های ۶ و ۷و۸ بهترتیب ۹۲% ، ۱۰۰% و ۹۷% به دست آمد.مقدار حذف ۲ ۱۰ عدد اسپورباسیلوس سوبتی لیس در میلی لیتر فاصله دو سانتی متر ولتاژ ۲۰ ولت وزمان ۱۰ دقیقهدرPH های ۶و۷و۸ به ترتیب ۸۵% ، ۱۰۰% و ۱۰۰% بدست آمد. یافته ها نشان داد که میزان حذف اسپور با افزایش ولتاژ افزایش مدت زمان الکترولیز کاهش تعداد اسپور و کاهش فاصله بین الکترودها افزایش می یابند ۱۰۰% حذف ۲ ۱۰ عدد اسپورباسیلوس سوبتی لیس در میلی لیتر در شرایط PH معادل ۷ مدت زمان الکترولیز ۲۰ دقیقه فاصله ۲ سانتی متر بین الکترودها و ولتاژ ۱۰ ولت بدست آمد.