سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا صالحی – دانشجوی دکتری بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
سلیمه هدایت – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیر
اسدالله سهراب نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، ای
ملوک اسلام زاده – کارشناس واحد دفع آفات بخش گیاهپزشگی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری شی

چکیده:

پژوهش حاضر برای بررسی واکنش های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه چمانواش بلند در شرایط کمبود آب در مزرعه صورت گرفت. چهار تیمار آبیاری (میزان آبیاری ۲۵% و ۵۰% و ۷۵% و ۱۰۰% حد ظرفیت مزرعه) به مدت ۶ ماه انجام گرفت . پژوهش به صورت طرح کاملا تصادفی در قالب کرت های یک بار خرد شده انجام شد، به این صورت که هر تیمار دارای ۴ تکرار بود. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار ۱۲٫۰ SPSS انجام شد و میانگین ها با استفاده از آزمون توکی در سطح ۵% با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که وزن تر و خشک رو شاخساره و ته شاخساره، مقدار کلروفیل b و a کاهش یافت . ولی میزان پرولین، قند و فعالیت آنتی اکسیدانی، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه افزایش یافت . همچنین کیفیت ظاهری چمن تا تیمار ۵۰ % حد ظرفیت مزرعه کاهش معنی داری نداشت. نتایج این پژوهش نشان داد که چمانواش بلند می تواند میزان کم آبیاری را به خوبی تحمل کند و میتوان از آن به عنوان یک چمن جایگزین مقاوم به کم آبی در فضای سبز استفاده کرد.