سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیمین منجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا،گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

بارشهای حداکثر ۲۴ ساعته از متغیرهای تاثیر گذار بر وقوع طغیان رودها و فرکانسهای آن می باشد لذا با هدف مدیریت این بارشها و تهیه اطلاعات بنیادی و کاربردی در مطالعات منابع آب اقدام به براورد حداکثر بارش محتمل ضروری به نظر می رسد لذا به منظور تحلیل بارشهای ۲۴ ساعته منطقه ابتدا برای ۲۷ ایستگاه طی دوره ۳۰ ساله پارامترهای اماری محاسبه سپس با انتخاب لوگ پیرسون تیپ ۳ به عنوان بهترین نوع توزیع و روش آماری هرشفیلد برای هر ایستگاه مقادیر حداکثر بارش محتمل محاسبه و نتایج زیر حاصل گردید حداکثر مقدار بارندگی ۲۴ ساعته در سال آبی ۶۹-۸۶ به مقدار ۲۰۰ میلی متر در ایستگاه چشمه شیرین اتفاق افتاده است بیشترین حداکثر بارش محتمل مربوط به ایستگاه چشمه شیرین و به میزان ۷۶۱ میلی متر و کمترین آن مربوط به مشراگه و به میزان ۳۱۹٫۶ میلی متر می باشد.