سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سادات فیض نیا – استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
حسن احمدی – استاد گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ت
سهیلا یونس زاده جلیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
محمدعلی فتاحی اردکانی – معاون مدیر آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی رسوب شناسی، رسوبات تولیدی مراتع بالا دست اتوبان تهران -قزوین می پردازد که در حوضه خور و سفیدارک، در شمال شهرستان هشتگرد و در استان تهران قرار گرفته است. دو آبراهه اصلی با بستر گراولی – ماسه ای به عنوان زهکش های اصلی این منطقه مورد مطالعه قرار گرفته اند و هدف از انجام این مطالعه، بررسی تغییرات اندازه ذرات بر اساس پیوستگی رسوبی و ارتباط آن با پارامترهای بافتی نظیر جور شدگی، کج شدگی و کشیدگی و مح اسبه تقریبی حجم رسوبات پشت سدها، می باشد. این پارامترها در غالب ۶۶ نمونه و از بالا دست به طرف پایین دست در سرشاخه های خور و سفیدارک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ا ند . تمام فاکتورهای طبیعی (رودهای فرعی و منابع رسوب جانبی ) و نیز فاکتورهای غیر طبیعی (مانند بن دها) در تغییرات بافتی در این سیستم موثر می باشند و نتایج حاکی از پیوستگی رسوبی در طول آبراهه ه ا می باشد، که به علت آهنگ منظم شیب در طول بستر کانال می باشد. ذرات رسوبی در طول این سرشاخه از جورشدگی متوسطی برخوردارند که به سمت پایین دست به واسطه ورود آبراهه های فرعی و افزایش تعداد سازند های سهیم در تولید رسوبات و در کل افزایش تنوع رسوبی، جور شدگی کاهش و به سمت ضعیف تمایل پیدا کرده است . بررسی حجم رسوبات کف نشان می دهد گه حجم بار کف در سرشاخه خور ۸۱۴,۸ متر مکعب در سال و در سرشاخه سفیدارک ۷۶۲,۴۲ متر مکعب در سال است