سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام بهرامی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تر
جواد جمال ابادی – مربی گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تربیت م

چکیده:

هدف این تحقیق محاسبه حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک در استان کرمانشاه است. ابتدا محدوده ۹۰ حوضه زهکشی در دامنه طاقدیس بر اساس تصاویر ماهواره ایQuickbirdو داده های ارتفاعیSRTMمشخص گردید. بعد از بازسازیی سطوح قدیمی ژئومورفیکDEMاولیه(قبل از فرسایش) منطقه تهیه گردید. سپسDEM فعلی(واقعی) منطقه تهیه شد. با کم کردن حجمDEM واقعی از حجمDEM اولیه (قبل از فرسایش) حجم فرسایش سنگ در هر دره محاسبه گردید. با استفاده از شیب لایه ها و عرض طاقدیس، منطقه مطالعاتی به ۹ زون تکتونیکی تقسیم گردید و میانگین پارامترهای حجم فرسایش سنگ حوضه هاVeمساحت حوضه هاA و نسبت حجم فرسایش سنگ به مساحت حوضهها Rva) در هر زون بدست آمد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که با افزایش شیب ساختمانی پهلوی طاقدیس مقدار پارامترRva نیز افزایش می یابد. همچنین رابطه مستقیمی بین مساحت حوضه ها و حجم فرسایش سنگVe وجود دارد.