سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

چکیده:

بمنظور بررسی میزان آب مصرفی و راهکارهای مدیریت و بهینه سازی مصرف آب در آبیاری تحت فشاربوسیله لوله های هیدروفووم در مزارع نیشکر تتقیقی با استفاده از ظرف و زمان سنج در مزارع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال زراعی ۱۹۳۶ اجرا گردید. نتایج نشان داد که )در شرایط آزمایش و تنها رعایت زمان مناسب جابجایی دریچه های هیدروفلوم میانگین تعداد دریچه فعا و فاروی آبیاری شده در هر شیفت در مزارع مورد ارزیابی حدود ۶۰ فارو، میانگین دبی هردریچه هیدروفلوم ۲/۸ لیتر بر ثانیه، میانگین دبی خروجی هیدروفووم ۱۹۶ لیتر بر ثانیه و میانگین آب مصرفی در هکتار حادود ۱۷۰۰ مترمکعب می باشد همچنین متوسط سطح آبیاری شده در هر شیفت کاری حدود ۱/۴هکتار و میانگین زمان آبیاری یک هکتار ۵/۷ساعت براورد گردید.