سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صلاح عزیزیان – دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور بناب
سمیه اشرفی – مدرس دانشگاه پیام نور بناب

چکیده:

در آغاز هزاره سوم میلادی جمعیت جهان با آهنگ رشد سالانه ای حدود۲/۱ درصد در حال افزایش است. این در حالی است که گسترش فیزیکی نابسامان و بی رویه شهرها یکی از مشکلات شهری در کشورهای جهان سوم است؛ به طوری که با چنین رشد فزاینده ای محدوده های فیزیکی و کالبدی حاشیه شهرها در جهات مختلف به صورت افقی و عمودی رو به گسترش است. مقاله حاضر در پی بررسی، شناخت و تحلیل مسئله حاشیه نشینی و تاثیر آن در روند توسعه شهری است. روش تحقیق از نوع پیمایشی بوده و در عین حال از روش کتابخانه ای نیز بهره گرفته شده است. نوع تحقیق بر اساس هدف پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق را حاشیه نشینان جنوب شرق شهر مهاباد تشکیل می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهاجرت از روستاهای اطراف مهمترین عامل ایجاد و گسترش مناطق حاشیه نشین این شهر می باشد.