سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا اکبری – دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد
عنایت اله تفضلی – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
محسن رضایی میرقائد – دانشیار گروه کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

انار درختی با گلهای کامل و متعلق به تیره انارسانان می باشد. این گیاه بومی آسیای مرکزی و غربی بوده و هزاران سال است که زیرکشت درآمده است. مهمترین مناطق کشت انار در ایران، ساوه، فارس، یزد و دامغان می باشند. با توجه به اهمیت تولید انار در اقتصادکشاورزی استان فارس و مستعد بودن شرایط اقلیمی برای تولید این محصول، هدف از انجام این مطالعه بررسی حاشیه بازاریابی انار ایناستان می باشد. اطلاعات و داده های مورد نیاز از طریق جهاد کشاورزی استان بدست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان می دهد که تولید، صادرات و شاخصهای هزینه های حمل و نقل از مهمترین عوامل تاثیر گذار برحاشیه بازاریابی انار است. و همچنین حاشیه کل محصول ذکر شده بیشتر از حاشیه عمده فروشی و حاشیه خرده فروشی می باشد. در پایان نیز پیشنهاداتی در جهت افزایش سودآوری محصول و همچنین افزایش انگیزه تولید کنندگان ارائه شده است