سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آنا آنالوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک وپی
علیرضا آذربخت – استادیار دانشگاه اراک

چکیده:

باتوجه به افزایش مقاوم سازی ساختمانها محافظه کارانه شدن نتایج بهسازی شالوده ها نسبت به طراحی آنها ازمسائلیست که مورد توجه مهندسین قرارگرفته است عمده ترین دلیل این اختلاف را میتوان تفاوت درنیروهای لرزه ای مورد استفاده دردو روش برشمرد هدف ازمطالعه حاضر بررسی ضریب کاهش نیرو دردستورالعمل بهسازی لرزه ای می باشد دراین راستا به مطالعه قابهای بتنی همراه با دیواربرشی پرداخته شده و نتایج تحلیل های دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی و استاتیکی خطی مقایسه گردیده است نتایج نشانگرآنست که ضرایب بارهای لرزه ای درترکیبات بارگذاری طراحی اعضای کنترل شونده توسط نیرو دردستورالعمل منجر به نتایج غیراقتصادی درزمینه شالوده ها میشود.