سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سلمان دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

چکیده:

جو سازمانی انعکاسی از ارزشها و عقاید در محیط کار است که تاثیرات معنی داری بر فتار کارکنان می گذارد. کارآفرینی شامل جستجووی فرصت و سپس جستجوی منابع مورد نیاز است. بنابراین سطح ناکافی فعالیت کار آفرینانه اغلب انعکاس دهنده عرضه ناکافی فرصتهای مشاهده شده بوسیله اعضای سازمان است. سازمانهایی که امید به رشد دارند باید بفهمند که چطور فرصت های ظهور و بروز پیدا می کنند. این پژوهش به بررسی رابطه جونظام آموزشی و پرورش روحیه کارآفرینی دانشجویان پرداخته، که روش پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق، توصیفی از توه همبستگی بوده است. نمونه آماری شامل ۲۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بوده، و ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه جو سازمانی و کارآفرینی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار spss17 انجام پذیرفته است. یافته های پژوهش نشان داد بین جو سازمانی، ایجاد روحیه بالا، صمیمیت و پرورش روحیه کارآفرینی و فعالیتهای خلاقانه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.