سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک باشگاه پژوهشگران جوان
یوسف صفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

به منظور بررسی قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم یونجه مغول و کالیف از ارقام یونجه یکساله، در پنج سطح شوری صفر (شاهد) ( ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر کلرید سدیم) آزمایشی بصورت فاکتویل د رقالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار طراحی، گردید. تعداد بذور جوانه زده هر روز شمارش شد. انتخاب تصادفی پنج گیاهچه از هر پتری دیش، طول ریشه چه و ساقه چه در پایان اندازه گیری و میانگین آنها در محاسبه استفاده شد. تجزیه واریانس دو رقم یونجه در سطوح مختلف شوری نشان داد که تفاوت معنی داری بین سطوح (۰٫۰۵>p) مختلف شوری وجود دارد ولی اختلاف بین دو رقم معنی دار نبود. ثر متقابل شوری برای سرعت جوانه زنی و نسبت طول ساقه به طول ریشه چه معنی دار شد (۰٫۰۵>p)