سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاور شرفی – دانشگاه آزاد مراغه
مرضیه باباش پور –
مینو طایفه نوری –
لیلا سرورخیز –

چکیده:

میوه هلو یکی ازمهمترین محصولات باغبانی شهرستان مراغه می باشد ازمهمترین عوامل تشکیل میوهدردرختان میوه میتوان به گرده افشانی مناسب رشد لوله گرده و درنهایت لقاح کامل اشاره نمود دراین مطالعه درصد جوانه زنی و رشد لوله های گرده چندژنوتیپ برتر هلوی مراغه درمحیط کشت In Vitro با هدف ارزیابی پتانسیل جوانه زنی گرده و رشد لوله گرده ژنوتیپ ها مورد بررسی قرارگرفت آزمایش درقالب طرح کامل تصادفی با ۴ تکرار انجام شد بدین منظور دانه های گرده از بساک ها جداشد و تا زمان استفاده دردمای یخچال نگهداری شدند محیط کشت بکاررفته شامل ساکارز و ۱٫۲درصد اگار بود دانه های گرده درپتری دیش های حاوی محیط کشت توزیع گردیده و پتری دیش ها دردمای ۲۲ درجه سانتیگراد قرار داده شدند پس از گذشت ۲۴ ساعت با افزودن کلروفرم رشد لوله های گرده متوقف گردید نتایج نشان داد که ازنظر درصد جوانه زنی و رشد لوله های گرده بین ژنوتیپ های مورد مطالعه تفاوت معنی داروجود داشت