سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی افتخاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
میعاد فرجی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار

چکیده:

مریم گلی با نام علمی Salvia officinalis L. به تیره نعناع تعلق دارد کهنگی بذرقوه زیست آن را دربسیاری از گیاهان زراعی کاهش میدهد به منظور بررسی اثرات فرسودگی بذر برپارامترهای مربوط به جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه های مریم گلی مطالعه ای به صورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد تیمارهای آزمایشی شام لدوفاکتور دمای فرسودگی در۵ سطح ۱۰و۲۰و۳۰و۴۰و۵۰ درجه سانتیگراد و تعدادروزهای درمعرض دما در۴سطح ۲۴و۴۸و۷۲و۹۶ ساعت بود تجزیه آماری داده ها با استفاده از نرم افزار sAS و مقایسه میانگین ها نیز با نرم افزار MSTAT-C وبراساس SNK انجام شد نتایج نشان داد که فرسودگی بذربروی درصد و سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه و ریشه چه تاثیر گذار بود دراثر فرسودگی بذر سرعت جوانه زنی بطورمعنی داری کاهش و زمان تاشروع و پایان جوانه زنی افزایش یافت