سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خواجه حسینی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد جنگجو – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه فردوسی مشهد
سپیده انور خواه – دانشجویان دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی
سارا سنجابی – دانشجویان دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

خصوصیات جوانه زنی، خواب و کارایی تیمارهای خراش دهی و حذف دهی پوسته در شکست خواب بذر ۱۵ گونه مرتعی از دو خانواده بقولات و گندمیان مراتع استان خراسان شمالی بررسی شد. جمع آوری بذرها از عرصه های طبیعی و ازمایشهای جوانه زنی در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که رد حالت بدون تیمار ( آب مقطر) جوانه زنی در کلیه گونه های خانواده بقولات کمتر از ۵۰ درصد بود در حالی که در بذرهای گونه های خانواده گندمیان جوانه زنی مطلوب مشاهده شد که بطور متوسط در حدود ۶۵/۷۷ درصد بود. پس از اعمال تیمارهای خواب شکنی، بیشتر مقدار جوانه زنی در بذر Onobrichys melanotrica مشاهده شد که جوانه زنی آن با ۵۵ درصد افزایش به ۱۰۰ درصد رسید. بطور کلی احتمال وجود خواب در بذرهای خانواده گندمیان بسیار کم می باشد.