سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
حسین شمسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمدرضا کریمخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی جوانه زنی بذور ارقام آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری و خشکی و تعیین مناسب ترین رقم، آزمایشی در آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. آزمایش مورد نظر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار در نظر گرفته شد. تیمارهای خشکی شامل ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار کلرید سدیم بود. در هر دو ازمایش آب مقطر به عنوان شاهد آزمایش استفاده شد. نتایج نشان داد که، رقم ایروفلور نسبت به رقم هایسون از نظر کلیه صفات مورد بررسی بهتر بود. بهترین غلظت شوری که تا آن غلظت، گیاه آفتابگردان نسبت به شوری مقاومت می کند غلظت ۵۰ میلی مولار و در خشکی غلظت ۵ میلی مولار بود.