سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژگان قنبری – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، باشگا
شورانگیز جوانمردی – محقق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
علیرضا افتخاریان جهرمی – .عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محسن فرزانه – دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

وجود املاح زیاد در خاک یا آب آبیاری، گیاه را با تنش شوری مواجه می سازد . تنش شوری صرف نظر از مکا نیسم شور شدن خاک، به دلیل تجمع بیش از حد کاتیون ها و آنیون ها در محلول خاک، بروز می کند . به منظور بررسی آثار تنش شوری بر صفات مرتبط با جوانه زنی، آزمایشی در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد شیراز به صورت کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام گرفت. تیمار شوری اعمال شده در ۴ سطح ( ۰ و ۴ و ۸ و ۱۲ دسی زمینس بر متر ) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که سطوح مختلف شوری اثر بسیار معنی داری بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و شاخص بنیه بذر داشتند (۰/۰۰۱>p). نتایج م ا قیسه میانگین نشان داد که با افزایش غلظت شوری کلیه صفات مذکور کاهش یافتند. به گونه ای که بالاترین میزان هر یک از صفات متعلق به تیمار شاهد و کمترین آن متعلق به تیمار ۱۲ دسی زیمنس بر متر بود و تنها صفت شاخص بنیه بذر بود که تیمار ۴ دسی زیمنس بر متر بیشتر از تیمار شاهد بود . بنابراین به نظر می رسد که ارزیابی عکس العمل صفات مرتبط با جوانه زنی در مرحله جوانه زنی برای تعیین تحمل به شوری گیاه تربچه مؤثر باشد.