سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کمالی فر – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی- گروه زیست شناس
امیر وزیری زاده – دانشگاه خلیج فارس بوشهر- مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس
محمدباقر نبوی – دانشگاه خلیج فارس بوشهر- مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس
علیرضا صفاهیه – دانشگاه خلیج فارس بوشهر- مرکز مطالعات و پژوهش های خلیج فارس

چکیده:

ومطالعه جوامع ماکروبنتوزی معیار مناسبی برای ارزیابی وضعیت اکولوژیک یک اکوسیستم آبزی است . با توجه به اهمیت اکولوژیکی فوق العاده این جوامع، و اندک بودن اطلاعات در مورد جوامع ماکروبنتوزی سواحل ایران ، مطالعه حاضر می تواند گامی در جهت شناخت بهتر جوامع ماکروبنتوزی جنگل های مانگرو ایران بخصوص در خور بردستان باشد.مطالعه حاضر در جنگل های مانگرو خور بردستان واقع در استان بوشهر صورت گرفت . این خور دارای مساحت تقریبی دو هکتار بوده و تنها از گونه حراAvicenia marina تشکیل شده است. در مجموع چهار ایستگاه برای نمونه برداری ماکروبنتوز ها انتخاب گردید . منطقه بین جزر و مدی هر ایستگاه با توجه به ناحیه بندی قابل مشاهده به پنج ناحیه تقسیم شد . نمونه برداری در دو فصل سرد و گرم و در هنگام جزر بیشینه و با سه تکرار برای هر ناحیه انجام شد .گونه های ماکروبنتوزی شناسایی شده متعلق به پنج گروه جانوریTaxon) بودند که شکم پایان با ۱۵ گونه وCumacea با ۱ گونه به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد گونه را به خود اختصاص دادند . از مجموع ۳۳ گونه ماکروبنتوزی شناسایی شده، ۱۳ گونه در فصل تابستان و ۳۳ گو نه در فصل زمستان مشاهده شد . نتایج حاصل نشان می دهد فراوانی و تنوع گونه های ماکروبنتوزی در ایستگاه های مختلف و نواحی مختلف هر ایستگاه بطور معنی داری با هم تفاوت دارند (P >0.5 و از ناحیه یک به سمت ناحیه پنج (از سمت خشکی به دریا) روند افزایشی را دارد. این روند از ایستگاه یک به سمت ایستگاه ۳ و ۴ نیز روند افزایشی دارد. همچنین میانگین تعداد گونه های شناسایی شده در فصل تابستان کمتر از فصل زمستان بوده است. این تفاوت ها در فراوانی و تنوع گونه ای نشان دهنده وجود الگویی از روند تغییرات در فاکتور های محیطی از خشکی به سمت کانال است . بنظر میرسد میزان تاثیر پذیری از جریان های جزر و مدی، شیب و توپوگرافی بستر، شوری ، بافت خاک و سایر پارامتر های فیزیکی و شیمیایی رسوب و آب، ازجمله عوامل تاثیر گذار بر ایجاد چنین الگوهای منظمی در این اکوسیستم شده است