سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وجیهه قرباننیا – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
محسن آرمین – دانشجوی دوره دکتری مهندسی آبحیزداری دانشگاه تهران

چکیده:

تالاب ها از مواهب ط بیعی خداداد ی به شمار م ی روند که در روند پیدایش، خاک آنها بوس یله آبها ی سطح ی و ز یر زم ینی به صورت اشباع درآمده و در ط ی یک دوره مع ین مح یطی را تشک یل داده است که دار ای توان ز یستی م ی باشد . این اکوس یستمهای کم یاب و نادر و در ع ین حال بس یار پر ارزش جهت حفظ تنوع ز یستی هنوز برای همگان ناشناخته باقی مانده اند که در صورت بی توجهی به ای ن اکوسیستم ها وضع یت کم ی و ک یفی بس یاری از گونه ها ی گ یاهی و جانور ی دستخوش تغ ییر و نابود ی م ی گردند لذا در ای ن تحقی ق جوامع ز یستی تالاب ناشناخته برم الوان در استان کهگ یلویه و بو یر احمد و نقش ای ن تالاب در بهبود و توسعه منطقه از طر ی ق مطالعات صحر ایی و مصاحبه با ساکنان منطقه و استفاده از نتا یج طرحها ی قبل ی و مشورت با ک ارشناسان مربوطه مورد بررس ی قرار گرفته است . تالاب برم الوان در استان کهگ یلویه و بو یراحمد، شهرستان بهم ئی و در ۴۰ ک یلومتری شهر لیکک در ۵۰ درجه و ۱۲ د قیقه طول شر قی و ۳۱ درجه و ۸ د قیقه عرض شما لی واقع گرد یده است . این تالاب در ارتفاع ۱۱۰۰ متر ی از سطح در ی ا قرار د ارد. در نمونه بردار ی از آب تالاب و تع یین پارامترها ی فیزیکوشیمیایی نتا یج نشان داده که متوسط م یزان این پارامترها در طی ماههای پا ییز و زمستان با ماهها ی بهار و تابستان متفاوت است . به د لیل ش یب بس یار تند د یواره ها و عمق ز یاد تالاب در حاش یه و داخل تالاب گ یاهان آبزی وجود ندارد و لی با توجه به م یزان کدورت۲/۲ گرم بر لیترآب، تالاب از پلانکتونها ی گ یاهی و جانور ی غ نی است که تقر یباً ۹۹ درصد پلانکتونها ی جانور ی را کالانو ئید و ۱درصد آنها را داف نی تشک یل م ی دهد . به طور کل ی اینکه به د لی ل عدم شناخت ساکنان منطقه و نبود برنامه ارش ادی جهت آگاه ی آنها و همچ نین ناشناخته ماندن نقش تالاب در توسعه منطقه و عدم سرما یه گذار ی سازمان ها و نهادهای زیربط در حال حاضر استفاده چندانی از تالاب به عمل نمی آید