سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا وطن خواه – استادیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
پویان حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد، سازه های آبی، دانشگاه تهران

چکیده:

جهش هیدرولیکی مؤثرترین روش استهلاک انرژی اضافی آب عبوری از یک باراژ barrage یا سرریز م یباشد. طراحی حوضچه آرامش مستلزم دانستن مشخصات جهش هیدرولیکی است. در برخی از مسائل، با معلوم بودن افت انرژی، اعماق مزدوج و بوسیله آنها طول حوضچه باید محاسبه شود. معادلات انرژی و اندازه حرکت در این شرایط یک دستگاه معادلات غیر خطی برای اعماق مزدوج تشکیل م یدهند. حل این دستگاه معادلات با رو شهای آزمون و خطا صورت میگیرد که نیازمند صرف وقت زیاد می باشد. در تحقیق حاضر، معادلات صریح و مناسب برای محاسبه اعماق مزدوج و طول جهش ارائه شده است.