سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش عابدی –
احمد جعفری –
مهدی امینی –
احسان محترمی –

چکیده:

امروزه آنالیز پایداری و بررسی تعادل، به عنوان بخشی حیاتی در طراحی شیبهای حفاری شده در پروژههای معدنی وعمرانی و شیبهای طبیعی مطرح است. روشهای گوناگونی برای بررسی این نوع از ساختارها موجود بوده که انتخاب آنها براساس دو پارامتر موقعیت مکانی و نوع شکست احتمالی در شیب صورت میگیرد. علیرغم روشهای ارائه شده برای تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی و خاکی، روشی برای تحلیل شیروانیهای متشکلاز بلوکهای سنگی نسبتاً بزرگ در سیمانی از سنگ ریزه و خاک ارائه نشده است. در صورتی که شیروانی شامل بلوکهایی با ابعاد خاص موجود در سیمانی از خاک و سنگ باشد، جهت یافتگی، گردشدگی و ابعاد این بلوکها نقش بسزایی در پایداریشیروانی ایفا میکند. در این تحقیق با استفاده از کد نویسی کامپیوتری، بلوکهای شش وجهی در راستاهای مختلف به صورتاتفاقی تولید شد. برای بررسی تاثیر جهت یافتگی، نسبت بلوکهای سنگی در شیروانی ثابت و برابر با سی درصد فرضشد. در نهایت نقش راستای این بلوکها بر روی پایداری شیروانی مورد بررسی قرار گرفت. در صورت همراستا بودن بلوکها با شیب شیروانی، سطح لغزش با کمترین ضریب ایمنی بدست آمد و با تغییر جهت بلوکها از این راستا، پایداری افزایش یافته و درحالت عمود به بیشینه مقدار خود میرسد. همچنین با افزایشگرد شدگی بلوکها، پایداری شیروانی کاهشمییابد